Oleg Kotlyarov

  Physics Faculty, Moscow State University after M.V.Lomonosov

  Publications:

  Khokhlov A. R., Brilliantov N. V., Belyakin S. T., Dzhanoev A. R., Zhuchkova E. A., Kotlyarov O. L., Krotov S. S., Larionov S. A., Postnikov E. B., Riznichenko, G. Y., Rybalko S. D., Ryabov A. B.
  Alexander Yurievich Loskutov (5.5.1959–5.11.2011)
  2012, Vol. 8, No. 1, pp.  175-177
  Abstract
  Citation: Khokhlov A. R., Brilliantov N. V., Belyakin S. T., Dzhanoev A. R., Zhuchkova E. A., Kotlyarov O. L., Krotov S. S., Larionov S. A., Postnikov E. B., Riznichenko, G. Y., Rybalko S. D., Ryabov A. B.,  Alexander Yurievich Loskutov (5.5.1959–5.11.2011), Rus. J. Nonlin. Dyn., 2012, Vol. 8, No. 1, pp.  175-177
  DOI:10.20537/nd1201013

  Back to the list