0
2013
Impact Factor

  Sergey Rybalko

  Publications:

  Khokhlov A. R., Brilliantov N. V., Belyakin S. T., Dzhanoev A. R., Zhuchkova E. A., Kotlyarov O. L., Krotov S. S., Larionov S. A., Postnikov E. B., Riznichenko, G. Y., Rybalko S. D., Ryabov A. B.
  Alexander Yurievich Loskutov (5.5.1959–5.11.2011)
  2012, Vol. 8, No. 1, pp.  175-177
  Abstract
  Citation: Khokhlov A. R., Brilliantov N. V., Belyakin S. T., Dzhanoev A. R., Zhuchkova E. A., Kotlyarov O. L., Krotov S. S., Larionov S. A., Postnikov E. B., Riznichenko, G. Y., Rybalko S. D., Ryabov A. B.,  Alexander Yurievich Loskutov (5.5.1959–5.11.2011), Rus. J. Nonlin. Dyn., 2012, Vol. 8, No. 1, pp.  175-177
  DOI:10.20537/nd1201013

  Back to the list