Valery Lukyanov

  Publications:

  Afraimovich V. S., Belyakov L. A., Bykov V. V., Gonchenko S. V., Lerman L. M., Lukyanov V. I., Malkin M. I., Morozov A. D., Turaev D. V.
  Leonid Pavlovich Shilnikov (17.12.1934–26.12.2011)
  2012, Vol. 8, No. 1, pp.  183-186
  Abstract
  Citation: Afraimovich V. S., Belyakov L. A., Bykov V. V., Gonchenko S. V., Lerman L. M., Lukyanov V. I., Malkin M. I., Morozov A. D., Turaev D. V.,  Leonid Pavlovich Shilnikov (17.12.1934–26.12.2011), Rus. J. Nonlin. Dyn., 2012, Vol. 8, No. 1, pp.  183-186
  DOI:10.20537/nd1201015

  Back to the list